妈妈育儿网
当前位置: 主页 > 教育 > 幼儿园教案 > 大班教案 > 三字经全文朗读(带拼音)

三字经全文朗读(带拼音) 宝妈你都读给孩子们听了吗?

出处:妈妈育儿网日期:2019-02-22 16:32:57编辑:婧子

“人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专------”三字经可是难得的诗经,它里面包含了大量的仁义礼教,对于成长期的儿童来讲,是很不错的教材,很多家长朋友喜欢拿它来教育孩子,而且大多数幼儿园也会将“三字经”作为教课教材。“三字经”中包含了太多的仁义礼教的故事,比说《孟母三迁》、《孔融让梨》、《孟母断机》、《五子登科》、《黄香温席》、《尧的传说》、《舜的传说》、《大禹治水》等等,下面,为大家带来三字经全文朗读(带拼音),小朋友们赶快学习起来吧。

三字经全文朗读(带拼音)

rén zhī chū  xìng běn shàn xìng xiāng jìn  xí xiāng yuǎn

人  之 初 , 性  本  善。 性  相  近, 习  相   远。

gǒu bú jiào  xìng nǎi qiān  jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

苟  不 教 ,  性  乃  迁。 教  之 道 ,  贵 以  专。

xī mèng  mǔ  zé  lín  chǔ  zǐ bù xué  duàn  jī  zhù

昔  孟  母 , 择  邻  处。 子 不 学 ,  断  机  杼。

dòu yān shān  yǒu  yì fāng  jiào wǔ zǐ   míng jù  yáng

窦  燕 山 ,  有  义 方。  教  五 子 , 名   俱  扬。

yǎng bú jiào  fù zhī  guò  jiào bù  yán  shī  zhī duò

养  不 教 , 父  之  过。  教  不  严 , 师  之  惰。

zǐ bù xué  fēi suǒ  yí  yòu bù xué  lǎo  hé  wéi

子 不 学 , 非  所  宜。 幼 不 学 , 老  何   为。

yù  bù zhuó  bù  chéng qì  rén bù xué  bù zhī yì

玉  不  琢 , 不  成  器。 人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ  fāng shào shí  qīn shī yǒu  xí lǐ yí

为  人 子 , 方  少  时。 亲 师  友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng  néng wēn xí  xiào yú qīn  suǒ dāng zhí

香   九  龄 , 能  温 席。  孝  于 亲 , 所  当  执。

róng sì suì  néng ràng lí  tì yú zhǎng  yí xiān zhī

融  四 岁 , 能   让  梨。 弟 于 长 , 宜  先  知。

shpu xiào tì  cì jiàn wén  zhī mǒu shù  shí mǒu wén

首   孝 弟 , 次  见  闻。知  某 数 , 识  某 文。

yī ér shí  shí ér bǎi  bǎi ér qiān qiān ér wàn

一 而 十 , 十 而  百。 百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě  tiān dì rén  sān guāng zhě  rì yuè xīng

三 才 者 ,  天  地 人。 三  光  者 , 日 月 星。

sān gāng zhě  jūn chén yì  fù zǐ qīn  fū fù shùn

三  纲 者 ,  君 臣 义。  父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià  yuē qiū dōng  cǐ sì shí  yùn bù qióng

曰  春 夏 ,  曰 秋 冬。   此 四 时 , 运 不 穷。

yuē nán běi  yuē xī dōng  cǐ sì fāng  yìng hū zhōng

曰 南 北 ,  曰 西 东。   此 四 方 , 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ  mù jīn tǔ  cǐ wǔ xíng běn hū shù

曰  水 火 ,  木 金 土。 此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn  cǐ wǔ cháng bù róng wěn

曰 仁 义 , 礼 智 信。 此 五 常 , 不 容 紊。

dào liáng shū  mài shǔ jì  cǐ liù gǔ  rén suǒ shí

稻   粱  菽 , 麦 黍 稷。 此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng  jī quǎn shǐ cǐ liù chù  rén suǒ sì

马  牛 羊 , 鸡  犬 豕。 此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù  yuē āi jù ài wù yù  qī qíng jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 爱 恶 欲 , 七 情 具。

páo tǔ gé  mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn

匏 土 革 , 木 石 金。 丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ  fù ér shēn shēn ér zǐ  zǐ ér sūn

高  曾 祖 , 父 而 身。  身 而 子 , 子 而 孙。

zì zǐ sūn  zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú  rén zhī lún

自 子 孙 , 至  玄  曾  乃  九 族 , 人 之 伦。

fù zǐ ēn  fū fù cóng  xiōng zé yǒu  dì zé gōng

父 子 恩 , 夫 妇 从。  兄  则 友 , 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù   yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng

长   幼  序 , 友 与 朋。  君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì rén suǒ tóng fán xùn méng xū jiǎng jiū

此 十 义 , 人 所 同。  凡 训  蒙 , 须  讲  究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu wéi xué zhě  bì yǒu chū

 详  训 诂 , 明  句 读。为  学 者 , 必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū lún yǔ zhě èr shí piān

小  学  终 , 至 四 书。 论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ  jì shàn yán mèng zǐ zhě  qī piān zhǐ

群 弟 子 , 记 善 言。   孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào dé  shuō rén yì zuò zhōng yōng  zǐ sī bǐ

 讲  道 德 , 说  仁 义。 作 中   庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān  yōng bú yì dà xiǎo dài  zhù lǐ jì

 中  不 偏 ,  庸 不 易。 大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán  lǐ yuè bèi yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

 述 圣  言 , 礼 乐 备。  曰 国  风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī  dāng fěng yǒng shī jì wáng chūn qiū zuò

号  四 诗 , 当  讽  咏。 诗 既 亡 , 春 秋 作。

yù bāo biǎn  bié shàn è sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

寓 褒  贬 , 别  善 恶。 三 传  者 , 有 公  羊。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng  fāng dú zǐ

有  左 氏 , 有 彀 梁。  经  既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào jì qí shì wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

撮 其 要 , 记 其 事。五 子 者, 有  荀 扬。

wén zhōng zǐ   jí lǎo zhuāng jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 文 中  子 , 及 老  庄。   经  子 通 ,读 诸 史。

kǎo shì xì  zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì

考  世 系 , 知  终  始。自 羲 农 , 至  黄  帝。

hào sān huáng  jū shàng shì táng yǒu yú  hào èr dì

号  三  皇 , 居  上  世。 唐 有 虞 , 号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 相 揖 逊 , 称   盛  世。 夏 有 禹 , 商  有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià

周  文 武 , 称  三 王。 夏  传  子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi qiān xià shè tāng fá xià guó hào shāng

四 百 载 , 迁  夏 社。  汤 伐 夏 , 国 号 商。

liù bǎi zǎi  zhì zhòu wáng zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

六  百 载 , 至  纣  亡。 周  武 王 , 始  诛 纣。

bā bǎi zǎi  zuì cháng jiǔ zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

八 百  载 , 最  长  久。 周 辙  东 , 王 纲  坠。

chěng gān gē shàng yóu shuì shǐ chūn qiū  zhōng zhàn guó

 逞  干 戈 ,尚  游 说。  始  春  秋 , 终  战  国。

wǔ bà qiáng  qī xióng chū yíng qín shì shǐ jiān bìng

五 霸  强 , 七 雄   出。 嬴  秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì  chǔ hàn zhēng gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 传  二 世 , 楚 汉  争。  高 祖 兴 , 汉 业 建。

zhì xiào ping  wáng mǎng cuàn guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

至  孝  平 , 王  莽  篡。  光  武 兴 , 为  东 汉。

sì bǎi nián  zhōng yú xiàn wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

四 百  年 ,  终  于 献。 魏 蜀 吴 , 争  汉 鼎。

hào sān guó  qì liǎng jìn song qí jì liáng chén chéng

号  三 国 , 迄  两  晋。 宋 齐 继 ,梁  陈  承。

wéi nán cháo  dū jīn líng běi yuán wèi fēn dōng xi

为  南  朝 , 都 金 陵。 北  元  魏 ,分 东 西。

yǔ wén zhōu  yǔ gāo qí dài zhì suí  yì tǔ yǔ

宇 文  周 , 与 高 齐。 迨 至  隋 ,一 土 宇。

bú zài chuan shī tǒng xù táng gāo zǔ  qǐ yì shī

不 再  传 , 失  统 绪。唐  高  祖 ,起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī èr shí chuán sān bǎi zǎi

 除 隋 乱 , 创   国 基。 二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁  灭 之 , 国 乃 改。  梁   唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 称 五 代 , 皆 有 由。  炎  宋 兴 , 受  周 禅。

shí bā chuán nán běi hùn liáo yǔ jīn dì hào fēn

十  八 传 , 南 北 混。  辽 与 金 , 帝 号 纷。

dài miè liáo sòng yóu cún zhì yuán xīng jīn xù xiē

迨  灭 辽 , 宋 犹 存。   至 元  兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì yì tong miè bìng zhōng guó jiān róng dí

有  宋 世 , 一 同 灭。  并   中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī chuán jiàn wén fāng sì sì

明 太 祖 , 久 亲 师。 传  建  文 , 方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì dài chóng zhēn méi shān shì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。  迨  崇  祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng

清 太 祖 ,  膺 景 命。   靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng shí èr shì qīng zuò zhōng

至  宣  统 , 乃 大 同。 十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù

读 史 者 , 考 实 录。 通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song xīn ér wéi cháo yú sī xī yú sī

口 而 诵 , 心 而 维。朝 于 斯 , 夕 于 斯。

xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué

昔 仲 尼 , 师 项 橐。   古 圣 贤 ,  尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún bǐ jì shì xué qiě qín

赵 中 令 ,  读 鲁 论。彼 既 仕 , 学 且 勤。

pī pú biān xiāo zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。   彼 无 书 , 且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bú jiào zì qín kǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股。  彼 不 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bú chuò

如 囊 萤 , 如 映 雪。  家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú fù xīn  rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó

如 负 薪 , 如 挂 角。   身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí

苏 老 泉 , 二 十 七。 始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

彼 既 老 , 犹 悔 迟。 尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì

若 梁 灏 , 八 十 二。 对 大 廷 , 魁 多 士。

bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

彼 既 成 ,  众 称 异。   尔 小 生 , 宜 立 志。

yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí

莹 八 岁 ,  能 咏 诗。  泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī

彼 颖 悟 , 人 称 奇。   尔 幼 学 , 当 效 之。

cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。   谢 道 韫 , 能 咏 吟。

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng

彼 女 子 , 且 聪 敏。 尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。  举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī yòu shēn yǐ shì ěr yòu xué miǎn ér zhì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。 尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì quǎn shǒu yè jī sī chén

有 为 者 , 亦 若 是。  犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xué hé wéi rén cán tǔ sī fēng niàng mì

苟 不 学 , 曷 为 人。 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué  bù rú wù yòu ér xué zhuàng ér xíng

人 不 学 , 不 如 物。 幼 而 学 , 壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé mín yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

上 致 君 , 下 泽 民。   扬  名  声 , 显 父 母。

guāng yú  qián yù yú hòu rén yí zǐ jīn mǎn yíng

光 于 前 ,  裕 于 后。  人 遗 子 , 金 满 赢。

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng qín yǒu gōng xì wú yì

我 教 子 , 惟 一 经。  勤 有 功 , 戏 无 益。

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力。

小编的话:以上就是三字经拼音版本的全部内容,里面包含了从古至今的许多名人故事,想要孩子从小学习礼仪,不防给孩子讲讲这些名人的故事吧。

  相关阅读

  热点推荐

  早生孩子和晚生孩子,除了脸上的差距,这几点也不容忽视

  早生孩子和晚生孩子,除了脸上的差距,这几点也不容忽视

  小宝宝就喜欢腻着妈妈,向妈妈撒娇?这是非常重要的心理营养哦

  小宝宝就喜欢腻着妈妈,向妈妈撒娇?这是非常重要的心理营养哦

  教育是一种自醒的途径,向外劝导你的孩子,向内劝导你自己

  教育是一种自醒的途径,向外劝导你的孩子,向内劝导你自己

  孕晚期产检时,这3个“指标”合格了,就能安心等待宝宝出生!

  孕晚期产检时,这3个“指标”合格了,就能安心等待宝宝出生!

  这几种父母,正一步步培养出没主见的娃!十年后苦果尽现

  这几种父母,正一步步培养出没主见的娃!十年后苦果尽现

  (健康科普)女性健康知识普及调查

  (健康科普)女性健康知识普及调查

  怀孕初期出现肚子疼是什么原因?如何缓解疼痛?

  怀孕初期出现肚子疼是什么原因?如何缓解疼痛?

  宝宝不爱喝奶粉怎么办?今天教你一招,宝宝马上喝光光

  宝宝不爱喝奶粉怎么办?今天教你一招,宝宝马上喝光光

  宝妈白蛋白偏低怎么办?有什么补充白蛋白的食谱嘛?

  宝妈白蛋白偏低怎么办?有什么补充白蛋白的食谱嘛?

  女性怀孕期间会有哪些分泌物?哪些属于正常现象?

  女性怀孕期间会有哪些分泌物?哪些属于正常现象?

  做完就被抢光!拥有高颜值的它,出锅的第一眼就能把宝宝征服

  做完就被抢光!拥有高颜值的它,出锅的第一眼就能把宝宝征服

  女人在安胎期间有什么忌口?安胎的食谱有哪些?

  女人在安胎期间有什么忌口?安胎的食谱有哪些?

  同房后如何判断是否怀孕?

  同房后如何判断是否怀孕?

  一周连着吃3天,鲜香超美味!它们是意想不到的绝配

  一周连着吃3天,鲜香超美味!它们是意想不到的绝配

  宝妈怀孕期间出血性疾病有哪些?

  宝妈怀孕期间出血性疾病有哪些?

  女性怀孕后白带发黄是什么原因呢?属于正常现象嘛?

  女性怀孕后白带发黄是什么原因呢?属于正常现象嘛?

  要想宝宝吃得好,千万别错过这道辅食,营养双重,多吃长得好

  要想宝宝吃得好,千万别错过这道辅食,营养双重,多吃长得好

  宝妈怀孕期间小腿酸痛怎么办?

  宝妈怀孕期间小腿酸痛怎么办?

  女性怀孕多久才能用药流?

  女性怀孕多久才能用药流?

  半个土豆,1个西红柿,这样随便煮一煮,娃竟然吃光光

  半个土豆,1个西红柿,这样随便煮一煮,娃竟然吃光光

  女人怀孕期间皮肤瘙痒怎么办?

  女人怀孕期间皮肤瘙痒怎么办?

  女性怀孕多久可以去做B超呢?做B超需要注意些什么?

  女性怀孕多久可以去做B超呢?做B超需要注意些什么?

  比面包好吃多了,宝宝一口一个,好吃到渣都不剩

  比面包好吃多了,宝宝一口一个,好吃到渣都不剩

  宝妈怀孕期间嗓子疼怎么办?

  宝妈怀孕期间嗓子疼怎么办?

   编辑推荐

   热门阅读